Lokala regler

MARKERINGAR PÅ BANAN:

Markeringar, följande markeringar gäller på banan:
Vit                        Banans gräns
Gul                       Vattenhinder
Röd                      Sidovattenhinder
Blå                       Mark under arbete, MUA
Blåvit                  Mark under arbete, MUA, spel förbjudet
Orange                Oflyttbart hindrande föremål

Lokala Regler

Out of bounds, regel 27

 • Hål 7 vänster sida från tee till doglegen.
  Boll som befinner sig bortom stengärdsgården är out of bounds

 

Vattenhinder, regel 26

 • Alla omärkta diken på spelfältet betraktas som sidovattenhinder
 • Dammen hål 8 är sidovatten med slipers i vattenhindret
 • Hål 5 sidovatten med slipers i hindret

Onormala markförhållanden, MUA, regel 25-1

 • Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen.
 • Öppna dräneringssträngar fyllda med singel/makadam på spelfältet.
 • Myrstack, spelförbud. Lättnad för bollens läge, stans och sving
 • Vit- eller blåmarkerade områden

Flyttbara hindrande föremål, regel 24-1 gäller.

 • Stenar i bunkrar

Oflyttbara hindrande föremål, regel 24-2

 • Skydd av unga träd. Skydd av unga träd identifieras med orange band eller stödpinne. Om ett sådant trädd påverkar spelarens stans eller området för hansavsedda sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med regel 24-2b.
 • Vit- eller blåmarkerade områden som ansluter till hindrande föremål är en del av det hindrande föremålet och ej MUA.

Stengärdsgårdar och planteringar på hela banan och muren bakom green hål 12, är en organisk del av banan. Regel 24-2 gäller ej.

Avståndsmätare: Spelare tillåts att använda avståndsmätare.
Spelarena tillåts att använda ett hjälpmedel för att enbart mäta eller bedöma avstånd (se anmärkningen till regel 14-3) men om en avståndsmätare har ytterligare funktioner som kan mäta eller bedöma andra förhållanden som kan påbverka en spelares spel (t.ex höjdskillnader eller vindhastighet) är användandet av sådann ytterligare funktion ett brott mot Regel 14-3
Decision 14-3/18 klargör att det är tillåtet att ta del av en väderrapport som lämnas av en väderstation genom en app eller webbläsare eftersom det inte innebär att spelaren aktivt mäter eller bedömer dessa förhållanden.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:
Matchspel – förlust av hålet.
Slagspel – två slags plikt.

Hål 18
Under tiden 10 maj till 15 juli gäller nedanstående lokala regler:
Skydd av fridlyst, blommande ört. Mark under arbete (MUA), Spel förbjudet.
Området inom en klubblängd från enstaka blommande nattviol på hål 18 är mark under arbete varifrån spel är förbjudet.
Områden med många blommande nattvioler på hål 18 identifierade med blå/vita pinnar, är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Om spelarens boll ligger i området måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1 i dropprutan som finns ”bakom” området. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll,  som inte hittas, är förlorad i MUA får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c i dropprutan som finns ”bakom” området.
Plikt: Matchspel – förlorat hål; Slagspel – två slag

 


Lokala Tävlingsregler
Långsamt spel, regel 6-7 anm. 2 gäller.
Avbrott i spel. När spelet avbryts av tävlingsledningen på grund av hotande fara gäller följande.
Om spelarna är mellan två hål får de inte återuppta spelet förrän tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.
Om avbrottet kommer under spelet av ett hål skall de avbryta spelet omedelbart och inte återuppta spelet förrän tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.
Om en spelare underlåter att omedelbart avbryta spelet, är han diskvalificerad såvida inte omständigheterna motiverar ett upphävande av plikten, så som medgives i Regel 33-7.
Signalen för avbrott i spelet på grund av hotande fara kommer att vara en lång signal med siren.

En lång signal Avbryta spelet omedelbart

Tre signaler, upprepade gånger Avbryta spelet

Två korta signaler, upprepade gånger Återuppta spelet

Ordningsföreskrifter
Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare el dyl.) som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får endast användas för kommunikation i följande fall:

 • Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsv.
 • Kontakt med tävlingsledningen. Exempel. Ospelbar bana, behov av domare m.m.

PÅFÖLJD FÖR BROTT MOT ORDNINGSFÖRESKRIFTER:

- Varning

- Vid upprepade tillfällen eller allvarlig överträdelse – diskvalifikation